(0)


Winkelmandje

Naam Hoeveelheid / Bijwerken Totaal
Totaal artikelprijzen:
Totaal:
0,00 €
Verzend naar
Alleen als het verzendadres afwijkt van het factuuradres, klik op «Toevoegen/bewerken verzendadres»
Toevoegen/bewerken verzendadres
Opmerkingen en speciale aanvragen

Leveringsvoorwaarden

§1. Toepassing

Behoudens uitdrukkelijk afwijkend en schriftelijk beding is elke verkoop uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden die voorkomen op documenten van de koper kunnen niet beschouwd worden als een dergelijk uitdrukkelijk afwijkend en schriftelijk beding. Afwijkingen die desgevallend worden toegestaan op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de verkoop waarvoor ze werden toegestaan. De ontvangst door de koper van documenten die deze algemene voorwaarden vermelden, geldt voor hem als aanvaarding. Bij aanvang van de levering of prestatie worden de contracten verondersteld onherroepelijk te zijn goedgekeurd.

§2. Levering

De levering gebeurt in beginsel “EX WORKS” en in overeenstemming met de voorwaarden op de bestelbon. De leveringstermijn heeft een louter indicatieve waarde. Het overschrijden van de leveringstermijn geeft de koper geen recht op de betaling van vergoedingen, noch de mogelijkheid om de besteling te annuleren. Vertragingen te wijten aan overmacht of enige gebeurtenis buiten de controle van “MARY”, geven haar evenwel recht om de uitvoering van de overeenkomst op de schorten tijdens de duur van het voorval.

§3. Betaling

In principe zijn alle facturen betaalbaar in EURO in België, tegen de nettoprijs en zonder disconto, binnen dertig dagen na factuurdatum. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling, van de factuur op haar vervaldag, heeft “MARY”, het recht om de lopende contracten te verbreken zonder voorafgaand ingebrekestelling en worden alle rekeningen opgesteld op naam van dezelfde klant, onmiddellijk opeisbaar.
Vanaf de vervaldag zal op alle onbetaalde facturen van rechtswege en zonder voorafgaande een ingebrekestelling een interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor basisherfinanceringstransacties verhoogd met 7%, met een minimum van 12%. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het factuurbedrag desgevallend te verhogen met de kost van gerechtelijke vervolging.

§4. Klachten

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden gemeld binnen de achtenveertig (48) uren na de levering voor wat betreft de goederen of na de factuurdatum voor alle andere punten. Tenzij anders vermeld op de factuur, stemt de factuurdatum overeen met de laaddatum. De koper heeft nooit het recht om betalingen geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van betwisting, om welke reden dan ook.

§5. Eigendom risico

De eigendom van de goederen gaat slechts over op de koper na volledige betaling van de prijs en “MARY”, behoudt zich het recht voor om de goederen desgevallend terug te vorderen. Vanaf de levering worden alle risico’s gedragen door de koper.

§6. Aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheid van “MARY”, is beperkt tot de prijs van de aangekocht producten die de schade hebben veroorzaakt en maximaal tot de bedragen die zij ontvangt van haar verzekeraars uit hoofde van de polissen die van kracht waren op het ogenblik van de bestelling. In elke geval beperkt de aansprakelijkheid van, “MARY” zich tot de rechtstreekse schade met uitsluiting van gevolgschade.

§7. Rechtskeuze

Belgisch recht is van toepassing op alle punten die niet uitdrukkelijk worden geregeld of deze algemene voorwaarden en alle geschillen hieromtrent. In geval van betwisting, als eiser of als verweerder, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van “MARY”, bevoegd.

§8. Verzaking

Het feit dat “MARY”, één of meer clausules die in haar voordeel gestipuleerd wordt(en) in deze algemene voorwaarden niet toepast, beteken niet dat zij verzaakt aan de mogelijkheid zich op deze bepaling(en) te beroepen.