Privacy en voorwaarden

Artikel 1: Toepassing en tegenstelbaarheid van de algemene verkoopsvoorwaarden

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de verhoudingen tussen de naamloze vennootschap Mary SA/nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1083 Ganshoren, Rusatiralaan 12, hierna 'de Verkoper' genoemd, enerzijds, en de natuurlijke of rechtspersoon die vanop een afstand een bestelling uitvoert (via een online bestelling op de website http://www.mary.be) in eigen naam of namens een derde, zowel voor bedrijfsdoeleinden als voor privédoeleinden, hierna 'de Klant' genoemd, anderzijds. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden meegedeeld aan elke Klant voordat hij de bestelling kan doorvoeren.

1.2. Elke bestelling die de Klant plaatst op de website www.mary.be en alle leveringen die de Verkoper uitvoert, houden in dat de Klant deze algemene verkoopsvoorwaarden geraadpleegd heeft en volledig en zonder behoud aanvaard heeft. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hoeven ter goedkeuring niet schriftelijk ondertekend te worden door de Klant en sluiten alle andere documenten uit, zoals de algemene voorwaarden van de Klant zelf, alsook elke folder, catalogus, enz., die slechts indicatief zijn.

1.3. De goedkeuring van de bestelbon door de Verkoper geldt als een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een schriftelijke handtekening en die geldt als bewijs van de integraliteit van de bestelling van de Klant en de invorderbaarheid van het verschuldigde bedrag ter uitvoering van de genoemde bestelling.

1.4. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun commerciële samenwerking, met uitzondering van de uitdrukkelijke afwijkingen die de partijen onderling en schriftelijk overeenkomen. De uitdrukkelijke afwijking van een van de algemene of specifieke voorwaarden betekent niet dat de andere algemene of specifieke clausules niet meer van toepassing zijn. Tenzij de Verkoper er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, kan geen enkele tegenvoorwaarde die de Klant stelt aan de Verkoper worden tegengeworpen ongeacht het moment waarop de voorwaarde wordt meegedeeld.

1.5. Het feit dat de Klant deze algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, betekent in geen geval dat ze niet meer van kracht zijn.

1.6. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te veranderen zonder de Klant hiervan persoonlijk op de hoogte te moeten stellen en zonder dat de Klant beroep kan doen op eender welke schadeloosstelling. Het is dus aan de Klant om regelmatig na te gaan of er wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn aangebracht. De Klant heeft het recht deze algemene verkoopsvoorwaarden te bewaren of te printen, op voorwaarde dat hij ze niet aanpast.

 

Artikel 2: Bestellingen plaatsen en bevestigen

2.1. De Klant kan bestellingen plaatsen als hij 18 jaar of ouder is. De Klant verbindt zich ertoe de bestelbon nauwkeurig in te vullen en de verschillende rubrieken (adres van de Klant, leveringsadres, betaalwijze) volledig in te vullen.

2.2. Elke productaanvraag moet goedgekeurd worden door de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling af te wijzen bij onvoldoende voorraad, onvolledige klantgegevens, of om eender welke andere wettelijke reden. Wij verbinden ons ertoe je binnen twee (2) werkdagen na je bestelling te contacteren als wij een probleem ondervinden bij de uitvoering van je bestelling.

2.3. Omdat de producten die de Verkoper voorstelt op de website www.mary.be levensmiddelen zijn die snel kunnen bederven of vervallen, beschikt de Klant niet over het recht de bestelling binnen 7 dagen te herroepen.

 

Artikel 3: Prijs

3.1. De prijs van de verschillende producten wordt aangegeven in euro (€), inclusief btw. De prijzen zijn nettoprijzen en omvatten geen verzendingskosten. De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen.

3.2. De leveringskosten worden apart vermeld tijdens het bestelproces en moeten op het moment van de bestelling betaald worden. Het totale bedrag op de bestellingsbevestiging is de definitieve prijs, inclusief btw en kosten. De leveringstarieven zijn afhankelijk van de bestemming, het gewicht en de omvang van het pakket. De tarieven omvatten een vergoeding voor de voorbereiding van het pakket en de vervoerskosten zelf. Als je meer informatie wenst over deze tarieven, kun je ons contacteren op het volgende adres: [email protected]

3.3. Douanerechten: op elke bestelling die gemaakt wordt op de website www.mary.be en geleverd wordt buiten België kunnen eventuele belastingen en douanerechten geheven worden wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. De douanerechten en eventuele belastingen die verbonden zijn aan de levering van een product vallen uitsluitend ten laste van de Klant, die er verantwoordelijk voor is. De Verkoper is niet verplicht de geldende douanerechten en belastingen na te gaan en de Klant ervan op de hoogte te brengen. Om te weten welke douanerechten en belastingen van toepassing zijn, raadt de Verkoper de Klant aan zich te informeren bij de bevoegde autoriteiten in zijn land.

 

Artikel 4: Procedure en bewijs van betaling

4.1. De betaling wordt online verricht met de volgende betaalmodaliteiten: BANCONTACT, MASTERCARD, VISA. Zodra de betaling goedgekeurd is, ontvangt de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging op het adres dat werd opgegeven op de bestelbon.

4.2. De factuur wordt opgesteld in euro en is onderworpen aan de Belgische regeling rond belasting over de toegevoegde waarde (btw), die 6 % bedraagt. Het gedebiteerde bedrag, dat van de rekening zal worden afgeschreven waaraan de gebruikte bankkaart is gekoppeld, is afhankelijk van de eurokoers op de dag waarop het geld gedebiteerd wordt. Dit kan verschillen naargelang de eventuele wisselkosten die deze bank aanrekent.

4.3. Een bestelling moet volledig betaald worden om verwerkt en goedgekeurd te worden. Niet-betaalde bestellingen kunnen geregistreerd worden, maar ze kunnen niet worden geleverd. Zodra de controle-instantie de betaling en haar goedkeuring heeft bevestigd, wordt de bestelling goedgekeurd. De Verkoper stuurt de Klant daarop een bevestiging en de rekening wordt gedebiteerd. De Verkoper behoudt zich het recht elke bestelling op te schorten wanneer de daartoe bevoegde controle-instantie een betaling via bankkaart weigert of wanneer de bestelling niet betaald wordt. Desgevallend mag de Verkoper de verkoop als nietig beschouwen.

4.4. Voor de verwerking van je betalingen op de website www.mary.be past INGENICO de strengste veiligheidsvoorschriften toe zoals het encryptieprotocol SSL. Dit protocol gaat de geldigheid van de toegangsrechten bij betaling via bankkaart automatisch na en codeert alle verrichtingen om hun vertrouwelijkheid te garanderen.

 

Artikel 5: Verwerking van de bestellingen en leveringen

5.1. Bestellingen worden van maandag tot en met vrijdag verwerkt, met uitzondering van feestdagen. De pakjes worden vanuit België verzonden binnen 1 tot 15 werkdagen na betaling van de bestelling, behalve bij overmacht.

5.2. De Verkoper wordt in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld als hij bij het nakomen van zijn verplichtingen tegenover de Klant verhinderd of vertraagd wordt door omstandigheden waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot natuurrampen, ontploffingen, overstromingen, oorlogen en ordeverstoringen, onmogelijkheid om leveringen te ontvangen, stakingen, vakbondsacties of neerlegging van het werk, of eender welke andere vorm van overmacht zoals die doorgaans gedefinieerd wordt door de rechtbanken.

5.3. De vermelde levertijd is uitsluitend indicatief. Wanneer de levertijd verstrijkt, heeft de Klant in geen geval recht op een vergoeding in welke vorm dan ook of op interesten. De Klant mag de bestelling ook niet annuleren.

5.4. De producten die aangekocht worden op de website www.mary.be worden geleverd op het leveringsadres dat de Klant heeft opgegeven. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortkomen uit de fouten die de Klant heeft gemaakt tijdens de bestelling (cf. artikel 2, 2.1)

 

Artikel 6: Klachten

6.1. Wanneer de Klant de producten ontvangt, moet hij nagaan of de producten overeenkomen met zijn bestelling. Eventuele schade moet uitdrukkelijk vermeld worden op de gedateerde en ondertekende vrachtbrief.

6.2. Elke klacht moet schriftelijk en binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van de bestelling gemeld worden:
- Hetzij per aangetekende brief: Mary SA/nv - Rusatiralaan 12 - 1083 Brussel - BELGIË
- Hetzij per e-mail via het onlineformulier in de rubriek 'Contacteer ons' of naar het adres: [email protected]

6.3. De klacht moet onderbouwd worden en vergezeld zijn van stukken die de ondervonden schade bewijzen (vrachtbrief, foto van het ontvangen pakket...). Nadat de Verkoper de klacht geanalyseerd en aanvaard heeft, zal hij een commerciële tegemoetkoming (vergoeding van de verzendkosten,...) voorstellen aan de Klant.

6.4. Elk geschil dat voortkomt uit een verkoop die onderhevig is aan deze algemene voorwaarden wordt, als er geen minnelijke schikking getroffen wordt, voor de rechtbank van de woonplaats van de verweerder gebracht, of op vraag van de klant voor de rechtbank van de plaats waar de producten effectief geleverd werden.

 

Artikel 7: Beschikbaarheid van de producten

De producten worden aangeboden in de mate waarin ze beschikbaar zijn. Als de producten niet beschikbaar blijken na bestelling, verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant er telefonisch of via e-mail zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen en hem een product voor te stellen met een gelijkaardige prijs.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

Het is verboden elke informatie of elk materiaal dat op de website www.mary.be staat te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, dupliceren of publiceren of om die informatie of dat materiaal te gebruiken in afgeleide werken.Alle tekeningen, merken, illustraties, afbeeldingen of emblemen die op de website www.mary.be staan of op de producten, accessoires of verpakkingen van de Verkoper zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten en zijn exclusief eigendom van de Verkoper. De reproductie ervan, of die nu volledig of gedeeltelijk gebeurt, voor welke reden of voor welk doeleinde dan ook, is ten strengste verboden.

 

Artikel 9: Beperking van de aansprakelijkheid

9.1. De aangeboden producten beantwoorden aan de geldende Belgische en Europese wetgeving. De Verkoper kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover hij zijn taken heeft uitgevoerd in overeenkomst met de voorschriften gesteld in die wetgeving.

9.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade die voorkomt uit deze algemene voorwaarden, bedrijfsverlies, winstverlies, verlies van kansen, productieverlies, verlies van activiteit, verlies van klanten, schade aan de reputatie, schade of kosten. Deze lijst is niet limitatief.

9.3. De Verkoper is niet aansprakelijk wanneer de website www.mary.be niet meer bereikbaar is of wanneer toegang tot de website ontzegd wordt, noch voor storingen die veroorzaakt worden door het computersysteem of virussen, of voor andere problemen die voortkomen uit het gebruik van de website www.mary.be.

9.4. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de termijnen, van welke aard ook, niet nageleefd worden, aangezien alle termijnen indicatief zijn en geen bindende verplichting inhouden voor de Verkoper. Hij kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor elke andere vorm van schade die veroorzaakt zou zijn door zijn schuld of nalatigheid, zelfs als het gaat om een zware fout. Elke beschadiging of elke andere vorm van schade die een van de partijen niet had kunnen voorzien op het moment dat het contract gesloten werd, zijn uitgesloten van schadeloosstelling.

9.5. De totale aansprakelijkheid van de Verkoper wordt in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product in kwestie.

 

Artikel 10: Eigendom en risico

De Verkoper behoudt de volle eigendom van de verkochte producten tot het moment waarop de verschuldigde bedragen volledig betaald zijn door de Klant voor zijn bestelling. De Verkoper behoudt zich bovendien het recht om, desgevallend, te eisen om de goederen terug te geven. Vanaf de levering behoren alle risico's en gevaren de Klant toe.

 

Artikel 11: Bescherming van de persoonsgegevens

11.1. De Klant moet verplicht alle noodzakelijk gegevens (naam, voornaam, volledig adres, e-mail) opgeven om een kwaliteitsvolle en zorgzame bestelprocedure te kunnen garanderen. Die persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden opgeslagen op een beveiligde server, waarop ze onmiddellijk versleuteld worden.

11.2. De Verkoper verbindt zich ertoe geen informatie die zijn Klanten hebben opgegeven, door te geven aan derden. De opgegeven informatie wordt slechts gebruikt voor interne beheersdoeleinden (beheer van de bestellingen, facturatie, dienst, solvabiliteit, marketing of gepersonaliseerde reclame. Deze opsomming is niet-limitatief). Die informatie kan wel worden doorgegeven aan organisaties die contractueel verbonden zijn aan de Verkoper voor hun eigen marktonderzoek.

11.3. Overeenkomstig de beginselen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zal de Klant die een bestelling geplaatst heeft op de website www.mary.be te allen tijde mogen vragen om zijn persoonsgegevens die de Verkoper opgeslagen heeft te raadplegen, aanpassen of verwijderen door de Verkoper een e-mail te sturen op [email protected] of door hem een brief te sturen op het in artikel 1.1 van deze algemene voorwaarden vermelde adres.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

Geschillen betreffende het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie, of de nakoming van het contract of van deze algemene voorwaarden worden uitsluitend geregeld door Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling. Met het oog op hun samenwerking aanvaarden alle partijen een elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mails, een reservekopie...).

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in juni 2017.