Privacyverklaring en algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1: Toepassing en tegenstelbaarheid van de algemene verkoopsvoorwaarden

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de online verkopen van Mary SA/NV, met maatschappelijke zetel te 1083 Ganshoren, Rusatiralaan 12, hierna 'de Verkoper', op  haar website www.mary.be,  aan de natuurlijke of rechtspersoon in eigen naam of namens een derde, zowel voor bedrijfsdoeleinden als voor privédoeleinden, hierna de ‘Klant' genoemd . Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden meegedeeld aan elke Klant voordat hij de bestelling kan doorvoeren en worden door hem aanvaard louter door deze bestelling.

1.2. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun commerciële samenwerking, met uitzondering van de uitdrukkelijke afwijkingen die de partijen onderling en schriftelijk overeenkomen. Tenzij de Verkoper er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, kan geen enkele tegenvoorwaarde die de Klant stelt aan de Verkoper worden tegengeworpen ongeacht het moment waarop de voorwaarde wordt meegedeeld.

1.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te veranderen zonder de Klant hiervan persoonlijk op de hoogte te moeten stellen en zonder dat de Klant beroep kan doen op eender welke schadeloosstelling. Elke wijziging gaat onmiddellijk in en geldt voor elke bestelling na het publiceren ervan. Het is dus aan de Klant om regelmatig na te gaan of er wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn aangebracht. 

Artikel 2: Bestellingen plaatsen en bevestigen

2.1. De Klant kan bestellingen plaatsen als hij 18 jaar of ouder is. De Klant verbindt zich ertoe de bestelbon nauwkeurig in te vullen en de verschillende rubrieken (adres van de Klant, leveringsadres, betaalwijze) volledig in te vullen.

2.2. Na elke bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van zijn bestelling. Deze bevestiging betekent geen aanvaarding van de bestelling door de Verkoper. Elke bestelling moet door de Verkoper worden aanvaard, doordat de klant een expliciete aanvaarding ontvangt (anders dan de  bestellingsbevestiging per e-mail) of door de levering. Bestellingen kunnen gedeeltelijk aanvaard worden. Aanvaarding van een deel van de bestelling (bijvoorbeeld door gedeeltelijke levering) geldt niet als aanvaarding voor de rest van de bestelling.  Alle informatie in  andere documenten uit, zoals elke folder, catalogus, enz., zijn slechts indicatief  en maken geen verbindend verkoop aanbod uit. De Verkoper spant zich in eventuele niet aanvaarding van bestellingen  binnen twee (2) werkdagen na de bestelling aan de Klant mee te delen.

2.3. Omdat de producten die de Verkoper voorstelt op de website www.mary.be levensmiddelen zijn die snel kunnen bederven of vervallen, beschikt de Klant niet over het recht de bestelling binnen 15 dagen te herroepen.

Artikel 3: Prijs

3.1. De prijs van de verschillende producten wordt aangegeven in euro (€), inclusief BTW. De prijzen zijn nettoprijzen en omvatten geen verzendingskosten. De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen en prijswijzigingen gelden voor elke aanvaarding van de bestelling na publicatie van de wijziging. In geval van prijswijziging tussen bestelling en aanvaarding mag de bestelling nog geannuleerd worden zonder bijkomende kosten.

3.2. De leveringskosten worden apart vermeld tijdens het bestelproces en moeten op het moment van de bestelling betaald worden. Het totale bedrag op de bestellingsbevestiging is de definitieve prijs, inclusief btw en kosten. De leveringstarieven zijn afhankelijk van de bestemming, het gewicht en de omvang van het pakket. De tarieven omvatten een vergoeding voor de voorbereiding van het pakket en de vervoerskosten zelf. Als u meer informatie wenst over deze tarieven, kunt u ons contacteren op het volgende adres: export@mary.be

3.3. Douanerechten: op elke bestelling die gemaakt wordt op de website www.mary.be en geleverd wordt buiten België kunnen eventuele belastingen en douanerechten geheven worden wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. De douanerechten en eventuele belastingen die verbonden zijn aan de levering van een product vallen uitsluitend ten laste van de Klant, die er verantwoordelijk voor is. De Verkoper is niet verplicht de geldende douanerechten en belastingen na te gaan en de Klant ervan op de hoogte te brengen. Om te weten welke douanerechten en belastingen van toepassing zijn, raadt de Verkoper de Klant aan zich te informeren bij de bevoegde autoriteiten in zijn land.

Artikel 4: Procedure en bewijs van betaling

4.1. De betaling wordt online verricht met de volgende betaalmodaliteiten: BANCONTACT, MASTERCARD, VISA. Zodra de betaling van een aanvaarde bestelling goedgekeurd is, ontvangt de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging op het adres dat werd opgegeven op de bestelbon.

4.2. De factuur wordt opgesteld in euro en is onderworpen aan de Belgische regeling rond belasting over de toegevoegde waarde (btw), die 6 % bedraagt. Het gedebiteerde bedrag, dat van de rekening zal worden afgeschreven waaraan de gebruikte bankkaart is gekoppeld, is afhankelijk van de eurokoers op de dag waarop het geld gedebiteerd wordt. Dit kan verschillen naargelang de eventuele wisselkosten die deze bank aanrekent.

4.3. Een bestelling moet volledig betaald worden om verwerkt en geleverd te worden. Niet-betaalde bestellingen kunnen geregistreerd worden, maar ze kunnen niet worden geleverd. Zodra de controle-instantie de betaling en haar goedkeuring heeft bevestigd, wordt de bestelling uitgevoerd. De Verkoper behoudt zich het recht elke bestelling op te schorten wanneer de daartoe bevoegde controle-instantie een betaling via bankkaart weigert of wanneer de bestelling niet betaald wordt. Desgevallend mag de Verkoper de verkoop ontbinden wegens niet betaling.

4.4. Voor de verwerking van uw betalingen op de website www.mary.be past INGENICO de strengste veiligheidsvoorschriften toe zoals het encryptieprotocol SSL. Dit protocol gaat de geldigheid van de toegangsrechten bij betaling via bankkaart automatisch na en codeert alle verrichtingen om hun vertrouwelijkheid te garanderen.

Artikel 5: Verwerking van de bestellingen en leveringen

5.1. Bestellingen worden van maandag tot en met vrijdag verwerkt, met uitzondering van feestdagen. De pakjes worden vanuit België verzonden binnen 1 tot 15 werkdagen na betaling van de bestelling, behalve bij overmacht. 5.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor omstandigheden waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot natuurrampen, ontploffingen, overstromingen, oorlogen en ordeverstoringen, onmogelijkheid om leveringen te ontvangen, stakingen, vakbondsacties of neerlegging van het werk, of eender welke andere vorm van overmacht.

5.2. De vermelde levertijd is uitsluitend indicatief. Wanneer de levertijd verstrijkt, heeft de Klant in geen geval recht op een vergoeding in welke vorm dan ook of op interesten. De Klant mag de bestelling ook niet annuleren.

 

5.3. De producten die aangekocht worden op de website www.mary.be worden geleverd op het leveringsadres dat de Klant heeft opgegeven. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortkomen uit de fouten die de Klant heeft gemaakt tijdens de bestelling (cf. artikel 2, 2.1)

Artikel 6: Klachten

6.1. Wanneer de Klant de producten ontvangt, moet hij nagaan of de producten overeenkomen met zijn bestelling. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten moeten onmiddellijk  vermeld worden op de gedateerde en ondertekende vrachtbrief.

6.2. Elk zichtbaar of verborgen gebrek  moet schriftelijk en binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van de bestelling gemeld worden of indien niet te ontdekken bij bestelling binnen de 48 uren na ontdekking maar ten laatste binnen de 15 dagen na de levering.:
- Hetzij per aangetekende brief: Mary SA/nv - Rusatiralaan 12 - 1083 Brussel - BELGIË
- Hetzij per e-mail via het onlineformulier in de rubriek 'Contacteer ons' of naar het adres: export@mary.be

6.3. De klacht moet onderbouwd worden en vergezeld zijn van stukken die de ondervonden schade bewijzen (vrachtbrief, foto van het ontvangen pakket...). Als enige vergoeding bij terechte klachten zal naar keuze van de Verkoper ofwel de prijs worden teruggestort ofwel een nieuw of gelijkaardig product worden bezorgd.  

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

Het is verboden elke informatie of elk materiaal dat op de website www.mary.be staat te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, dupliceren of publiceren of om die informatie of dat materiaal te gebruiken in afgeleide werken. Alle tekeningen, merken, illustraties, afbeeldingen of emblemen die op de website www.mary.be staan of op de producten, accessoires of verpakkingen van de Verkoper zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten en zijn exclusief eigendom van de Verkoper. De reproductie ervan, of die nu volledig of gedeeltelijk gebeurt, voor welke reden of voor welk doeleinde dan ook, is ten strengste verboden.

Artikel 8: Beperking van de aansprakelijkheid

8.1. De aangeboden producten beantwoorden aan de geldende Belgische en Europese wetgeving.

8.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade die voorkomt uit deze algemene voorwaarden, bedrijfsverlies, winstverlies, verlies van kansen, productieverlies, verlies van activiteit, verlies van klanten, schade aan de reputatie, schade of kosten. Deze lijst is niet limitatief. De aansprakelijkheid van Verkoper is sowieso beperkt tot de prijs van de aangekochte producten die de schade hebben veroorzaakt en maximaal tot het bedrag waarvoor Mary verzekerd is, zijnde 10.000 EUR per schadegeval.

8.3. De Verkoper is niet aansprakelijk wanneer de website www.mary.be niet meer bereikbaar is of wanneer toegang tot de website ontzegd wordt, noch voor storingen die veroorzaakt worden door het computersysteem of virussen, of voor andere problemen die voortkomen uit het gebruik van de website www.mary.be.

8.4. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de termijnen, van welke aard ook, niet nageleefd worden, aangezien alle termijnen indicatief zijn en geen bindende verplichting inhouden voor de Verkoper.

Artikel 9: Eigendom en risico

De Verkoper behoudt de volle eigendom van de verkochte producten tot het moment waarop de koopprijs volledig betaald werd door de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht om niet betaald goederen terug te vorderen.  Vanaf de levering behoren alle risico's en gevaren de Klant toe.

In geval van niet betaling voor enig bestelling behoudt de Verkoper zich het recht voor volgende leveringen op te schorten of te annuleren.

Artikel 10: Bescherming van de persoonsgegevens

10.1. De Verkoper respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen zoals bepaald door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van deze gegevens (AVG) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

U deelt volgende gegevens mee:

Zonder registratie of bestelling op de Website: uw IP-adres en cookies aan de hand van Google Analytics;

Bij bestelling of via het contactformulier: Uw geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres, Bedrijf en BTW nummer (desgevallend) wanneer u een bestelling plaatst via de Website.

Daarnaast verzamelt de Verkoper mogelijks andere gegevens i). door het gebruik van cookies (zie hieronder); ii)  wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt om de Website te gebruiken; iii) als u persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van een bestelling voor een derde betrokkene of op diens verzoek.

10.2. De Verkoper verbindt zich ertoe onder geen beding persoonsgegevens die de Klant heeft opgegeven, door te geven aan derden. De opgegeven informatie wordt slechts gebruikt voor interne beheersdoeleinden:

  • Beheer van de bestellingen;
  • Facturatie;
  • Klantenservice;
  • Solvabiliteit;
  • Marketing of gepersonaliseerde reclame voor producten van Mary.
  • Statistische gegevens en marktonderzoek

Bovenstaande informatie kan op anonieme basis doorgegeven worden aan organisaties die contractueel verbonden zijn aan de Verkoper voor marktonderzoek. Bovenstaande gegevens kunnen doorgegeven worden aan partners die in opdracht van de Verkoper marketing of gepersonaliseerde campagnes verzorgen voor de producten van Mary.

Bovenstaande gegevens kunnen doorgegeven worden aan financiële instellingen die instaan voor de gekozen betalingsmethode.

Soms moet de Verkoper ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving persoonsgegevens onthullen. De Verkoper zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De Verkoper bewaart de gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden en in geen geval langer dan 7 jaar.

10.3. De Klant die een bestelling geplaatst heeft op de website www.mary.be heeft, kan te allen tijde de mogelijkheid zijn persoonsgegevens die de Verkoper opgeslagen heeft raadplegen, laten aanpassen of laten verwijderen.  Dit kan door een e-mail te versturen naar export@mary.be of door de Verkoper een brief te sturen op het in artikel 1.1 van deze Algemene Voorwaarden vermelde adres. De Klant erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

10.4. Tenslotte beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit gevestigd te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be die bevoegd is voor privacy en gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Artikel 11: Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand met data die door een website op uw computer of mobiele toestel wordt geplaatst wanneer u die website bezoekt. Er zijn verschillende types cookies die verschillende functies vervullen zoals hierna omschreven.

Waarom de Verkoper cookies gebruikt?

Webpagina’s hebben geen geheugen. Als u op dezelfde internetsite van pagina naar pagina navigeert wordt u niet herkend als een enige en unieke persoon op deze pagina’s. Via de cookies kan de internetsite uw browser herkennen. Ze worden dus hoofdzakelijk gebruikt om uw keuzes en voorkeuren in hun geheugen bewaren of om u te herkennen als u opnieuw dezelfde site bezoekt.

Cookies bewaren geen persoonlijke informatie. Ze hebben een sessie-nummer en capteren andere basisinformatie over uw bezoek.

Welke soort cookies gebruikt de Verkoper op deze site?

De cookies onderscheiden zich door hun rol, hun geldigheidsduur en de derden die ze op het internet plaatsen. Er bestaan verschillende types:

• De technische cookies of de sessie-cookies: Deze worden gebruikt om de website te laten zien en om de website goed te laten functioneren. Het is ook dankzij de cookies dat u uw bestelling en eventuele account  kunt creëren,. Deze technische cookies zijn volstrekt onontbeerlijk voor de goede werking van onze site. Ze worden gebruikt voor diverse doeleinden zoals het oproepen van uw taalinstellingen. De sessie-cookies verstrijken na de browsersessie en worden niet op langere termijn bewaard. De sessie-cookies dienen voor de veiligheid en om uw specificaties te bewaren terwijl u de website bezoekt.

pagina per pagina bezoekt. Zo moet u uw specificaties niet opnieuw laten inlezen telkens u een nieuwe pagina bezoekt.

• Functionele of permanente cookies: Via de functionele cookies kent de site uw voorkeuren zodat u de site op een meer efficiënte manier kunt gebruiken. Ze kennen uw taalvoorkeur, uw opzoekingen en de producten die u heeft geraadpleegd. Deze functionele cookies zijn niet noodzakelijk voor de goede werking van de site maar ze bieden extra functies en zorgen voor een gebruiksvriendelijke site. Permanente cookies worden tussen browsersessies opgeslagen op het toestel van de gebruiker om de voorkeuren of de zoekacties van de gebruiker op al onze sites te bewaren.

• Analytische cookies: Deze cookiesgeven inzicht hoe bezoekers de website gebruiken, om uit te zoeken wat wel en niet werkt, om de website te optimaliseren en te verbeteren en om er zeker van te zijn dat deze nog steeds interessant en relevant zijn. De informatie die wordt verzameld  bestaat uit: de webpagina's die u heeft bezocht, de webpagina’s die u naar onze site hebben gestuurd en de webpagina’s via welke u onze site weer heeft verlaten, het platformtype dat u heeft gebruikt, uw datum- en tijdsnotatie, en details zoals het aantal kliks dat u maakt op een bepaalde pagina, uw muisbewegingen en scroll-bewegingen en de tekst die u typt als u onze website gebruikt. Verkoper gebruikt ook analytische cookies  om het gedrag van de bezoekers op de website te onderzoeken nadat ze een online publiciteit hebben gezien, met inbegrip van de publiciteit op de websites van derden. De verzamelde gegevens blijven anoniem.

• Advertentiecookies: (third party cookies):  De Verkoper gebruikt soms cookies van derden om advertenties te tonen van andere websites of van de Vekroper op andere websites. Dat is wat men retargeting (of remarketing) noemt, gebaseerd op de waardebepalingen die u op onze site heeft gemaakt. De advertentiecookies kunnen ook gebruikt worden door derden om producten en diensten aan te bieden via hun website.

Wat is de geldigheidsduur van de cookies?

Wij gebruiken cookies met een verschillende geldigheidsduur. Sommige cookies zijn 5 jaar geldig vanaf uw laatste bezoek aan onze website. U kunt echter te allen tijde deze cookies wissen van uw browser. Als u opteert om bepaalde cookies te weigeren zullen een aantal functionaliteiten van de site niet optimaal werken en/of is de toegang ertoe niet mogelijk.  Na het uitschakelen en/of verwijderen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 12: Toepasselijk recht

Geschillen betreffende het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie, of de nakoming van het contract, het gebruik van de website of van deze algemene voorwaarden worden uitsluitend geregeld door Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Brusselse rechtbanken, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling. Met het oog op hun samenwerking aanvaarden alle partijen een elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mails, een reservekopie...).

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in december  2018.